Títols

El “Libre de caça” és un tractat de falconeria dels més tardans i dels més importants d'aquest gènere medieval. Es conserva en un manuscrit únic, un volum exempt que es troba actualment a la Biblioteca Històrica de la Universitat de València (ms. 505). Es tracta d'un testimoni fonamental per l'extensió i l'homogeneïtat de la redacció, per la precisió del contingut i per les particularitats lingüístiques. En quasi cent folis i en cent quaranta-un capítols, es fa una detallada descripció de les atencions que calen a les aus de presa, no només de tipus farmacològic i de tractament de les malalties, sinó de caràcter ornitològic, cinegètic i higiènic. L'edició d'aquest manuscrit va precedida d'un es-tudi introductori sobre la datació, l'autoria, les fonts, i un estudi lingüístic; tot plegat mostra la riquesa d'un text que compila i tradueix altres obres anteriors. L'ambició de l'obra, l'extensió i el detall de les explicacions —acompanyades, fins i tot, amb il·lustracions—, ens confirmen que ens trobem davant d'una obra de primer ordre per a l'estudi de la llengua i de la cultura medievals.