Títols

Veus és un mètode d'aprenentatge de català, com a segona llengua, elaborat d'acord amb les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar del Consell d'Europa.
És un mètode basat en l'ensenyament per tasques. Les unitats estan seqüenciades de manera que la suma d'activitats possibilita la realització de la tasca final, com a activitat global comunicativa. S?hi treballen, de manera integrada, totes les habilitats lingüístiques, i la gramàtica i el lèxic necessaris per a cada objectiu proposat.
Va adreçat a persones adultes de procedències i cultures diverses, ja visquin als Països Catalans, ja estudiïn català des dels seus llocs d'origen, i a alumnes de secundària (2n cicle d'ESO i nivells superiors) també de procedències i cultures diverses.
Elemental és el títol amb que el Consorci per a la Normalització Lingüística, titula una sèrie de 3 llibres: Elemental 1, Elemental 2 i Elemental 3, que abasten els continguts del nivell B 1 (B1.1, B1.2, B1.3) del Marc europeu comú de referència.

Per descarregar-vos els àudios, us heu d’instal·lar el programa de descompressió de fitxers WINZIP. És gratuït.

Material didàctic:

Material àudio