Títols

En una experiència d'estudis de microtoponímia a escala local a Llorito (Mallorca), els topònims són una eina per conèixer la història i el territori. En base a l'anàlisi territorial d'una àrea geogràfica reduïda i perfectament delimitada, els diferents apartats segueixen una seqüència de caràcter cronològic, que abasta des de l'època islàmica per apropar-se als temps més recents, fixant l'atenció, sobretot, en l'evolució històrica i toponímica durant els segles XVI, XVII i XVIII. Interessa també analitzar l'evolució i les característiques del territori tant des del coneixement directe com des de la prospecció documental. Una bona part dels noms de lloc ha arribat en el llenguatge viu fins a l'actualitat, però tota una altra part ha romàs dins els gorgs de l'oblit i només s'ha pogut recuperar a través de la documentació.