Títols

Aquest llibre pretén ajudar la gent que vol parlar i escriure bé el català a destriar les formes normals i correctes d'altres que dissonen en el llenguatge normal o que tendeixen a eliminar-ne altres de més naturals. Els autors creuen que cal afermar un català modern i àgil i que conservi amb plenitud l'estructura de la llengua, amb tots els seus recursos d'expressió.