Títols

Les perífrasis verbals modals són una mostra extraordinària dels processos de canvi lingüístic en les llengües romàniques. Des de verbs lèxics amb signi-? cats concrets ?ns a auxiliars modals, deure i haver han tingut canvis sintàctics i semàntics importants. Aquest llibre explica la gramaticalització de les perífrasis i en català antic (segles XI-XVI) i dona una explicació cognitiva al sorgiment de valors modals, evidencials i temporals. Es tracta d'un estudi de corpus que combina les aportacions teòriques de la Gramàtica Cognitiva -com ara la dinàmica de forces i la subjectivació-, les aproximacions pragmàtiques al canvi semàntic i la teoria del prototip per a explicar el procés de polisemització. En de?nitiva, és una mirada atenta a dues categories semàntiques com-plexes que encara no han estat del tot ben de?nides: la modalitat i l'evidencialitat.