Títols

Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 5

ISBN: 978-84-7202-797-8
Data de publicació: 30/10/1986
Nombre de pàgines: 328
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Llengua, Història de la Literatura

Ramon Cerdà. A punt sobre la noció de “llengua” fins i fora de la tradició romanística: El cas del franco-provençal
Joan Martí I Castell. Gramàtica històrica i/o (?) història de la llengua. Aportacions al català
Brenda Laca. Notes per a un estudi del pleonasme pronominal en català
Josep Maria Navarro. Una qüestió de lexicologia contrastiva: Els parònims interlinguals (catalans-alemanys)
Albert Bastardas i Boada. La competència en català de la segona generació d’immigrants castellanoparlants (9-16 anys) a la Catalunya no metropolitana.
Josep Soler. Model i límits de la llengua estàndard a Barcelona
M. Wolf – I. I. Tchelicheva. Documents inèdits catalans a l’arxiu soviètic
Joan Miralles – Cosme Aguiló. Cap a la localització de l’alqueria de Ramon Llull (Parròquia de Castellitx)
Maria Mercè Montagut i Barberà. L’aparició d’adjectius cultes a la titulació medieval catalana
Xavier Tarrado I Pablo. Una font per a l’estudi del lèxic medieval: Els llibres de mostres de cavalls
Neu-Altenheimer – B. Schlieben-Lange. Provençal i català. Dos punts de vista diferents dels provençalistes i catalanistes del segle XVIII
Carles Miralles. El catasterisme d’Hesperis i la mort d’Anteu
Georg Kremnitz. Fabra i Alibèrt
Montserrat Corretger. Aproximació a la novel·la decadentista d’Alfons Maseras: “L’Evasió”
Pere Rosselló Bover. “L’àngel rebel” de Llorenç Villalonga: Una novel·la a l’ombra de “Bearn”
Rosa Maria Delor i Muns. Reflexions i notícies sobre els primer hai-kús de Salvador Espriu