Títols

Llenguatge musical. Grau professional, 2

ISBN: 978-84-9883-920-3
Data de publicació: 19/10/2018
Nombre de pàgines: 112
Col·lecció: Llibres de música
Matèria: Música. Material complementari, Música. Ensenyament, Música. Partitures

Presentem una nova edició del llibre de 2n curs de grau professional amb l’objectiu que sigui una eina de treball útil i interessant en el camí d’aprenentatge del llenguatge musical, adaptat als plans d’estudi actuals. Hem distribuït els continguts en nou unitats de treball, pensades perquè es puguin programar i distribuir les tasques pels nou mesos del curs escolar. Tot i així, el tipus de treball permet que el professorat en fixi l’ordre, la dedicació i el grau d’aprofundiment segons el nivell i la resposta de l’alumnat. Volem remarcar que el seu contingut està inspirat en els materials de la sèrie El meu llibre de música, del P. Ireneu Segarra.
Cada una de les nou unitats de treball conté diferents apartats: obra de començament d’unitat de treball, exercicis d’entonació, de ritme, de lectura musical, de lectura a primera vista i, en algunes unitats, un treball d’anàlisi. Els continguts que es treballen estan presentats de manera gradual pel que fa a tonalitats, elements rítmics i anàlisi i forma, però no s’exclou que es puguin treballar altres continguts de més complexitat que puguin presentar-se en les obres que es treballin a criteri del professorat i, també, afegir tot el treball de creació i improvisació que es trobi oportú segons el nivell i les característiques de l’alumnat. Es pot observar que en aquesta edició hi hem incorporat diversitat de propostes metodològiques per als diferents exercicis i, també, orientacions didàctiques de caràcter general per als diferents apartats. El professorat les pot utilitzar, afegir o
variar segons el seu criteri. També es pot trobar en aquesta publicació un apartat dedicat al vocabulari d’anàlisi. Entenem que és molt important partir d’una observació auditiva de la música, per tal de descobrir la particularitat de cada element o procediment que es treballi i sentir-ne la funció dins el context de la música.