Títols

Homenatge a Kálmán Faluba, 2

ISBN: 978-84-9191-018-3
Data de publicació: 05/11/2018
Nombre de pàgines: 344
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Estudis literaris

Carola Duran Tort. Lo ponton (1870-1871) i alguns anònims descoberts
Anna Devís Arbona. L’ensenyament de la gramàtica catalana a l’exili: el cas de Joan Sales i «Full català»
Ramon Miró. Les estades a Catalunya d’Eugenio Montale el 1954
Maria Rufat. Mercè Rodoreda i la moda a La Plaça del Diamant. Podem parlar de literatura de moda?
Fernando Sánchez Miret. La classificació del català: evolució de la polèmica
Tibor Berta. La falta de concordança del participi dels temps compostos en textos valencians del segle XV
Isabel Crespí. Els participis en català: categoria i comportament sintàctic
Marta Khouja Balada. La dislocació en català i espanyol: els acusatius preposicionals
Dóra Bakucz. El llenguatge de textos teatrals des del punt de vista de la traducció
Pilar Colomina Samitier. Les combinacions de clítics a l’àrea pirinenca: un cas de microvariació sintàctica
Judith Vidal Gallego. Norma i ús d’algunes combinacions binàries amb els pronoms de datiu de tercera persona
Bartomeu Abrines Llabrés. Els verbs de canvi d’estat de causa interna en català: caracterització i comportament sintàctic
Òscar Alegret i Teijeiro. Un ús actual de la preposició «des de». Un cas possible d’interferència del castellà