Títols

Aquesta obra està redactada seguint les normes de Lectura Fàcil (IFLA), adreçades a col·lectius amb dificultats lectores i de comprensió. En aquesta novel·la per adults, l'autora hi explica històries de persones que ens són properes i amb qui ens podem identificar.