Caplletra n º 61CAPLLETRA 61. Tardor, 2016

Joan Santanach i Suñol. Textos mèdics, morals i culinaris en un còdex valencià excepcional. Anàlisi del ms. 216 de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València.
Isaac Donoso. L’elegia valenciana com a tòpic universal: la caiguda de València narrada des del Xarq al-Àndalus fins al romancer filipí.
Teresa Julio. Recuperant la memòria històrica: Maria Carratalà, una traductora teatral de preguera.
Xavier Mínguez-López. La interculturalitat a la literatura infantil i juvenil catalana.
Elga Cremades Cortiella. Els arguments interns directes dels noms en català: una aproximació descriptiva.
Joan Costa Carreras. Sobre el «marc de condicions sociolingüístiques favorables» per a la implantació de la normativa lingüística catalana.
 
Monogràfic: «La gramàtica històrica i la teoria lingüística: una comunicació profitosa», coordinat per Anna Bartra-Kaufmann
 
Mar Massanell i Messalles. Sincretisme i canvi morfològic: evolució de la terminació verbal-AT en català
Xavier Villalba. L’evolució de les oracions exclamatives-qu de grau en català
Irene Franco / Olga Kellert / Guido Mensching / Cecilia Poletto. A diachronic study of the (negative) additive anche in Italian
Avel·lina Suñer. Simetries de mirall en l’ordre intern de les construccions absolutes: del català antic al català actual
Anna Bartra-Kaufmann. Els components de la passiva. Una perspectiva diacrònica