Caplletra n º 45CAPLLETRA 45. Tardor, 2008

Neus Real. Periodisme i literatura: Aurora Bertrana

Sandra Montserrat. Aplegar i arribar en el Curial e Güelfa: un parell sinonímic?

Maria-Rosa Lloret i Jesús Jiménez. Marcatge posicional i prominència en el vocalisme àton

Josep Lluís Martos. La literatura perduda de Joan Roís de Corella: les fonts

Monogràfic sobre «L'Educació Plurilingüel»

Vicent Pascual. Components i organització d'una unitat amb un tractament integrat de llengua i continguts en una L2

Josep M. Serra, Santiago Perera, Carina Siquès, Pere Mayans i Imma Canals. Adaptació escolar, actituds i aprenentatge del català en l'alumnat de les aules d'acollida de Primària i Secundària a Catalunya (Curs 2005-2006)

Teresa Naves. La recerca sobre el factor edat en llengües estrangeres no és independentista

Ignasi Vila, Judith Oller i Montserrat Fresquet. Una anàlisi comparativa del coneixement de català de l'alumnat castellanoparlant autòcton i l'alumnat hispà en finalitzar l'educació infantil a Catalunya

Isidor Marí. La voluntat de comunicar com a objectiu primordial en l'aprenentatge d'una L2

Ressenyes

Abstracts

Table of contents