Caplletra n º 31CAPLLETRA 31. Tardor, 2001

Volum monogràfic sobre Literatura i cultura a l'Edat Moderna

Presentació

Pep Valsalobre. De l'Spill de la vida religiosa al desitjós. Notes a una novel·la al·legòrica del segle XVI.

Eulàlia de Ahumada. L'epistolari d'Hipòlita Roís de Liori. Comtessa de Palamós (Arxiu del Palau, s. XVI).

Josep Lozano. La relació verdadera de Maximilià Cerdà de Tallada.

Vicent Josep Escartí. Joaquim Aierdi i les notícies de València i son regne (1661-1679).

Marie NoÇ«lle Costa-Reus. Els tempteigs de Llorenç Matheu I Sanç. Traductor en castellà de l'Spill de Jaume Roig.

Maria Conca i Josep Guia. Els orígens de la paremiografia catalana contemporània.

Joan M. Furió Vayà. Els poemes valencians de Josep Vicent Ortí. Estudi I edició.

August Rafanell i Francesc Feliu. La llengua abans de la lingüística, arran d'unes notes d'Antoni de Bastero.

Joaquim Martí Mestre. Llengua u societat en la medicina tradicional I popular dels segles XVIII I XIX.

Emilia Casanova i Francesc A. Martínez. La guerra i la paraula. Sobre els sermons patriòtics en valencià durant la guerra de la independència.

Ressenyes

Abstracts