Mètode d'aprenentatge de català, com a segona llengua, elaborat d'acord amb les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar del Consell d’Eu­ropa, amb un enfocament basat en l'acció, en el qual la tasca és la unitat essencial per a la programació i l'ensenyament.
VEUSCursApunt és un métode comunicatiu d'aprenentatge del català, per a no catalanoparlants, nou atractiu i eficaç, basat en l'enfocament per tasques, i elborat d'acord amd les directrius del Marc europeu comú de referència per a les llengües, del Consell d'Europa (MECR).

Va adreçat a joves i adults de procedències i cultures diverses, que aprenen català com a autoaprenents.

Es presenta en tres nivells: CursApunt 1, CursApunt 2 i CursApunt 3, corresponents als nivells A1+, A2+ i B1 que descrits al MECR. Es compon de:

LLIBRE DE L'ALUMNE: 6 unitats, amb unes 20 activitats comunicatives seqüenciades i una tasca final.

LLIBRE D'EXERCICIS I DE GRÀMATICA D'ÚS: escrits i orals, aproximadament 40 per unitat, amb solucionari; gramàtica d'ús: formes gramaticals i explicacions d'ús dels punts gramaticals necessaris per al nivell, i transcripció del material auditiu.

CD: 2 CD per a cada nivell: exercicis orals del Llibre de l'alumne i del Llibre d'exercicis.

LLIBRE DEL PROFESSOR: explicació metodològica, i estructura i maneig dels materials que componen VEUS.


CursApunt és un método comunicativo de aprendizaje del catalá, para no catalanoparlantes, nuevo atractivo y eficaz, basado en un enfoque por tareas, y elborado de acuerdo con las directrizes del Marco Europeu común de referencia para las lenguas, del Consejo de Europa (MECR).

Va dirigido a los jóvenes y adultos de procedencias y culturas diversas, que aprenden catalan en las aulas o como autodidactas.

El curso de presenta en tres niveles: CursApunt 1, CursApunt 2 y CursApunt 3, correspondientes a los niveles A1+, A2+ i B1 que describen el MECR. Se compone de:

LIBRO DE EL ALUMNO: 6 unidades, con unas 20 actividades comunicativas secuenciadas y una tarea final.

LLIBRE DE EJERCICIOS Y DE GRÁMATICA DE USO: ejercicios escritos y orales, aproximadamente 40 por unidad, con solucionario; gramática de uso: formas gramaticales y explicaciones de uso de los puntos gramaticales necesarios para el nivel, y transcripción del material auditivo.

CD: 2 CD por cada nivel: ejercicios orales del Libro del alumno y del Libro de ejercicios.

LIBRO DEL PROFESOR: explicación metodològica, estructura y manejo de los materiales que componen VEUS.


CursApunt is a comunicative method of Catalan learning, new, attractive and effective; focused on the learning by tasks and made in accordance with the directresses of the Common European Framework of Reference for Languages of the council of Europe (CECFR).

It is addressed to young and adult non-Catalan speakers, of several origins and cultures, that learn Catalanin the classroms or by themselves.

There are three levels: CursApunt 1, CursApunt 2 and CursApunt 3, corresponding to the levels A1+, A2+ and B1 that the CEFR describes. Each level consists of:

STUDENT'S BOOK: 6 units, with about 20 communicative sequenced activities and final task.

ACTIVITY AND GRAMMAR BOOK: exercises: written and oral exercises, approximately 40 per unit, with their solutions; grammar: grammatical forms and the explanations needed for the use of the grammatical items of each level, and transcription oflistening material.

CD: 2 CD for each level that contains the oral exercises of the Student's Book and the activity and Grammar Book.

TEACHER'S BOOK: There is an introduction, explanatory of the metodology, the structure and how to make use of all the material that constitute VEUS.


CursApunt ist ein kommunikatives Lehrwerk für Katalanisch, neu, attraktiv und effizint, aufgabenorientiert un richtet sich nach den Richtlinien des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarats (MECR).

Es ist an jugendliche und erwachsene nichtkalanisch sprechende Lerner aus verschiedenen Herkunftsländern un Kulturen gerichtet, die Katalanisch im Underricht oder allein lernen.

Es umfasst 3 Niveaus: CursApunt 1, CursApunt 2, CursApunt 3, die den Niveaus A1+, A2+ und B1 des MECR entsprechen. Es besteht aus:

LEHRBUCH: 6 Lerneinheiten mit 20 kommunikativen Sequenzen und einer Abschlussaufgabe.

ARBEITS- UND GRAMMATIKBUCH: Schriftliche und mündliche übungen, ungefä 40 für jede Lerneinheit mit Lösungsteil. Grammatikteil: grammatikalische Strukturen und Erklärungen zur Anwendung der jeweiligen Grammatikpunkte, die nötig für das jeweilige Niveau sind. Transkription del Hörtexte.

CD: 2 Cds für jedes Niveau: Mündliche übungen aus dem Lehr- und Arbeitsbuch.

LEHRERHANDBUCH: Methodologische Erklärungen und Erklärungen zum Aufbau und zur Handhabung aller Materialen von VEUS.
A Punt 1. Curs de català. Llibre de l'alumne
Llibre de l'alumne

Consta de 6 unitats, l'objectiu de cada una de les quals és la resolució d'una tasca comunicativa final. Cada unitat proposa activitats, de tipologia diversa, que possibiliten la resolució de la tasca final. S'hi treballen, de manera integrada, totes les habilitats lingüístiques, i la gramàtica i el lèxic necessaris per a cada objectiu proposat.

Unitats de Mostra
A Punt 1 Alumne MP3.7z

[11/09/2018 | 0 Comentari/s | 13461 Visites]
PVP : 28.00 € 196 pp
ISBN 978-84-9883-990-6
A Punt 1. Curs de català. Llibre d'exercicis
Llibre d'exercicis i de gramàtica d'ús

Consta de tres apartats: exercicis, gramàtica d'ús i transcripció del material auditiu.

En l'apartat d'exercicis s'hi proposen exercicis escrits i orals, aproximadament 40 per unitat, corresponents a les 6 unitats del Llibre de l'alumne, amb l'objectiu de reforçarne els elements lingüístics i sociolingüístics.

En l'apartat de la gramàtica d'ús s'hi poden trobar les formes gramaticals i les explicacions d'ús corresponents als punts gramaticals per resoldre les activitats del Llibre de l'alumne. És un apartat útil i fàcil de consultar ja que està seqüenciat per unitats. Al final hi ha un resum de paradigmes gramaticals.

En l'apartat de transcripció del material auditiu hi ha tots els textos orals del Llibre de l'alumne i del Llibre d'exercicis i gramàtica.

Unitats de Mostra
A Punt 1 Exercicis MP3.7z

[03/09/2018 | 0 Comentari/s | 9326 Visites]
PVP : 17.00 € 116 pp
ISBN 978-84-9191-006-0
A Punt 1. Curs de català. Llibre del professor
Llibre del professor

Comença amb una introducció on s'explica la metodología, l'estructura i el maneig de tots els materials que componen CursApunt.
Hi segueixen les explicacions, unitat per unitat i activitat per activitat, del Llibre de l'alumne: objectiu, observacions, desenvolupament i suggeriments. S'hi indica els exercicis del Llibre i les explicacions de l'apartat de la gramàtica que es poden fer a cada activitat. També hi ha les solucions de les activitats del Llibre de l'alumne.
[07/11/2018 | 0 Comentari/s | 7080 Visites]
PVP : 0.00 € pp
ISBN 978-84-9191-014-5
CD

El material de CursApunt es completa amb 2 CD per a cada nivell, que contenen els exercicis orals del Llibre d'exercicis i gramàtica.
[ | 0 Comentari/s | Visites]
PVP : pp
ISBN
A Punt 2. Curs de català. Llibre de l'alumne
Llibre de l'alumne

Consta de 6 unitats, l'objectiu de cada una de les quals és la resolució d'una tasca comunicativa final. Cada unitat proposa activitats, de tipologia diversa, que possibiliten la resolució de la tasca final. S'hi treballen, de manera integrada, totes les habilitats lingüístiques, i la gramàtica i el lèxic necessaris per a cada objectiu proposat.

Unitats de Mostra
A Punt 2 Alumne MP3.7z

[09/11/2018 | 0 Comentari/s | 9475 Visites]
PVP : 28.00 € 208 pp
ISBN 978-84-9883-991-3
A Punt 2. Curs de català. Llibre d'exercicis
Llibre d'exercicis i de gramàtica d'ús

Consta de tres apartats: exercicis, gramàtica d'ús i transcripció del material auditiu.

En l'apartat d'exercicis s'hi proposen exercicis escrits i orals, aproximadament 40 per unitat, corresponents a les 6 unitats del Llibre de l'alumne, amb l'objectiu de reforçarne els elements lingüístics i sociolingüístics.

En l'apartat de la gramàtica d'ús s'hi poden trobar les formes gramaticals i les explicacions d'ús corresponents als punts gramaticals per resoldre les activitats del Llibre de l'alumne. És un apartat útil i fàcil de consultar ja que està seqüenciat per unitats. Al final hi ha un resum de paradigmes gramaticals.

En l'apartat de transcripció del material auditiu hi ha tots els textos orals del Llibre de l'alumne i del Llibre d'exercicis i gramàtica.

Unitats de Mostra
A Punt 2 Exercicis MP3.7z

[09/11/2018 | 0 Comentari/s | 6777 Visites]
PVP : 17.00 € 116 pp
ISBN 978-84-9191-011-4
A Punt 2. Curs de català. Llibre del professor
Llibre del professor

Comença amb una introducció on s'explica la metodología, l'estructura i el maneig de tots els materials que componen CursApunt.
Hi segueixen les explicacions, unitat per unitat i activitat per activitat, del Llibre de l'alumne: objectiu, observacions, desenvolupament i suggeriments. S'hi indica els exercicis del Llibre i les explicacions de l'apartat de la gramàtica que es poden fer a cada activitat. També hi ha les solucions de les activitats del Llibre de l'alumne.
[22/10/2019 | 0 Comentari/s | 3749 Visites]
PVP : 0.00 € pp
ISBN 978-84-9191-015-2
CD

El material de CursApunt es completa amb 2 CD per a cada nivell, que contenen els exercicis orals del Llibre d'exercicis i gramàtica.
[ | 0 Comentari/s | Visites]
PVP : pp
ISBN
A Punt 3. Curs de català. Llibre de l'alumne
Llibre de l'alumne

Consta de 6 unitats, l'objectiu de cada una de les quals és la resolució d'una tasca comunicativa final. Cada unitat proposa activitats, de tipologia diversa, que possibiliten la resolució de la tasca final. S'hi treballen, de manera integrada, totes les habilitats lingüístiques, i la gramàtica i el lèxic necessaris per a cada objectiu proposat.

Unitats de Mostra
A Punt 3 Alumne MP3.7z

[01/09/2020 | 0 Comentari/s | 6940 Visites]
PVP : 28.00 € 208 pp
ISBN 978-84-9883-992-0
A Punt 3. Curs de català. Llibre d'exercicis
Llibre d'exercicis i de gramàtica d'ús

Consta de tres apartats: exercicis, gramàtica d'ús i transcripció del material auditiu.

En l'apartat d'exercicis s'hi proposen exercicis escrits i orals, aproximadament 40 per unitat, corresponents a les 6 unitats del Llibre de l'alumne, amb l'objectiu de reforçarne els elements lingüístics i sociolingüístics.

En l'apartat de la gramàtica d'ús s'hi poden trobar les formes gramaticals i les explicacions d'ús corresponents als punts gramaticals per resoldre les activitats del Llibre de l'alumne. És un apartat útil i fàcil de consultar ja que està seqüenciat per unitats. Al final hi ha un resum de paradigmes gramaticals.

En l'apartat de transcripció del material auditiu hi ha tots els textos orals del Llibre de l'alumne i del Llibre d'exercicis i gramàtica.

Unitats de Mostra
A Punt 3 Exercicis MP3.7z

[03/09/2020 | 0 Comentari/s | 2301 Visites]
PVP : 17.00 € 132 pp
ISBN 978-84-9191-012-1
A Punt 3. Curs de català. Llibre del professor
Llibre del professor

Comença amb una introducció on s'explica la metodología, l'estructura i el maneig de tots els materials que componen CursApunt.
Hi segueixen les explicacions, unitat per unitat i activitat per activitat, del Llibre de l'alumne: objectiu, observacions, desenvolupament i suggeriments. S'hi indica els exercicis del Llibre i les explicacions de l'apartat de la gramàtica que es poden fer a cada activitat. També hi ha les solucions de les activitats del Llibre de l'alumne.
[22/09/2020 | 0 Comentari/s | 1695 Visites]
PVP : pp
ISBN 978-84-9191-016-9
CD

El material de CursApunt es completa amb 2 CD per a cada nivell, que contenen els exercicis orals del Llibre d'exercicis i gramàtica.
[ | 0 Comentari/s | Visites]
PVP : pp
ISBN
A Punt 4. Curs de català. Llibre de l'alumne
Llibre de l'alumne

Consta de 6 unitats, l'objectiu de cada una de les quals és la resolució d'una tasca comunicativa final. Cada unitat proposa activitats, de tipologia diversa, que possibiliten la resolució de la tasca final. S'hi treballen, de manera integrada, totes les habilitats lingüístiques, i la gramàtica i el lèxic necessaris per a cada objectiu proposat.
[09/11/2018 | 0 Comentari/s | 4947 Visites]
PVP : 0.00 € pp
ISBN
Llibre d'exercicis i de gramàtica d'ús

Consta de tres apartats: exercicis, gramàtica d'ús i transcripció del material auditiu.

En l'apartat d'exercicis s'hi proposen exercicis escrits i orals, aproximadament 40 per unitat, corresponents a les 6 unitats del Llibre de l'alumne, amb l'objectiu de reforçarne els elements lingüístics i sociolingüístics.

En l'apartat de la gramàtica d'ús s'hi poden trobar les formes gramaticals i les explicacions d'ús corresponents als punts gramaticals per resoldre les activitats del Llibre de l'alumne. És un apartat útil i fàcil de consultar ja que està seqüenciat per unitats. Al final hi ha un resum de paradigmes gramaticals.

En l'apartat de transcripció del material auditiu hi ha tots els textos orals del Llibre de l'alumne i del Llibre d'exercicis i gramàtica.
[ | 0 Comentari/s | Visites]
PVP : pp
ISBN
Llibre del professor

Comença amb una introducció on s'explica la metodología, l'estructura i el maneig de tots els materials que componen CursApunt.
Hi segueixen les explicacions, unitat per unitat i activitat per activitat, del Llibre de l'alumne: objectiu, observacions, desenvolupament i suggeriments. S'hi indica els exercicis del Llibre i les explicacions de l'apartat de la gramàtica que es poden fer a cada activitat. També hi ha les solucions de les activitats del Llibre de l'alumne.
[ | 0 Comentari/s | Visites]
PVP : pp
ISBN
CD

El material de CursApunt es completa amb 2 CD per a cada nivell, que contenen els exercicis orals del Llibre d'exercicis i gramàtica.
[ | 0 Comentari/s | Visites]
PVP : pp
ISBN